BUDOWA LINII KOLEJOWEJ PRZEZ GMINĘ GDÓW. CZYTELNICY PYTAJĄ – REDAKCJA PODPOWIADA

W związku z planowaną budową linii kolejowej między innymi przez teren Gminy Gdów na nasz redakcyjny adres przesyłacie wiele pytań. Dzisiaj odpowiadamy (podpowiadamy) na kilka z nich. Jeżeli dalej macie jakieś pytania/uwagi piszcie na nasz redakcyjny adres: redakcja@gazetagdowianin.pl  Za jakiś czas ponownie zbierzemy Wasze pytania i zamieścimy udzielone odpowiedzi.

Jak będzie przebiegać nabywanie nieruchomości (wywłaszczanie) pod linię kolejową na terenie gminy Gdów?

(Gazeta Gdowianin): Szczegółowe zasady i warunki przygotowywania inwestycji dotyczących linii kolejowych uregulowane są w ustawie z 2003 roku o transporcie kolejowym. Zgodnie z tą ustawą decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej określa termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna. Do dnia uzyskania pozwolenia na budowę, nieruchomości mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub osoby, które posiadały inne tytuły prawne do nieruchomości (z pewnymi zastrzeżeniami o których mowa w ustawie).

 Jak będzie wyglądał proces szacowania wartości nieruchomości znajdujących się na trasie linii kolejowej w gminie Gdów?

(GG): Za nieruchomości oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, od podmiotu, na rzecz którego wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, przysługuje odszkodowanie dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości, a także osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości.

Wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu linii kolejowej stała się ostateczna.

Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji oraz według jej wartości w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

W jaki sposób rozwiązane zostaną kwestie dostępności do stacji (peronów) na terenie gminy Gdów przez osoby korzystające z własnych samochodów osobowych?

(GG): Zapewnienie miejsc do parkowania w obrębie stacji kolejowych pozostaje do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Układy komunikacyjne dróg – zgodnie z ustawą o drogach publicznych – należą do zadań własnych gminy. W tym miejscu jednak warto zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy w wielu miejscach w Polsce, zagadnienia te rozwiązywane są poprzez budowę obiektów typu „park&ride” finansowanych przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw.

Co się stanie, gdy dojdzie do uszkodzenia mojego mienia zlokalizowanego na działce w pobliżu projektowanej linii kolejowej w gminie Gdów a uszkodzenie będzie spowodowane pracami właśnie związanymi z budową tej linii?

(GG): Zgodnie z przepisami wykonawca robót budowlanych, na przykład w przypadku czasowego wejścia w teren, ma obowiązek przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. W przypadku uszkodzeń właściciel może na zasadach ogólnych żądać odszkodowania, naprawy?

Kiedy będzie znany ostateczny zakres terenu kolejowego oraz zakres wykupu/wywłaszczenia poszczególnych działek  w gminie Gdów?

(GG): Ostateczny zakres terenu niezbędnego pod inwestycję znany będzie po opracowaniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Planowany termin wykonania dokumentacji – 2020 rok.

 Jak będzie wyglądać kwestia dostępności do dróg publicznych dla działek, które po wybudowaniu linii kolejowej zostaną podzielone lub odcięte od dotychczasowego dojazdu?

(GG): Zgodnie z interpretacją obowiązujących przepisów prawnych dostęp do drogi publicznej ma zostać odtworzony dla działek, które ten dostęp wcześniej posiadały. Ponadto zgodnie z ustawą o drogach publicznych w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów należy do zarządcy drogi – inwestora.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*