LINIA KOLEJOWE PRZEZ GDÓW. PRACE TRWAJĄ

Choć epidemia koronawirusa doprowadziła do potężnych zawirowań w polskiej gospodarce, to jednak sprawa budowy nowej trasy kolejowej Podłęże-Piekiełko przez Gdów posuwa się do przodu.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o przetargu na opracowanie studium transportowego dla obszaru oddziaływania nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko. W związku z prowadzonymi na zlecenie PKP PLK pracami przygotowawczymi województwo małopolskie zamierza zlecić opracowanie nowej dokumentacji wraz z aktualizacją modelu ruchu dla całego regionu. Wyniki mają zostać wykorzystane przy ustalaniu listy przyszłych interwencji strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 2 759 700 zł. Samorząd zastrzega sobie prawo skorzystania z trzech opcji dodatkowych: zamówienia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ankietowych badań uzupełniających oraz dodatkowych egzemplarzy raportu. Za cenę można otrzymać maksymalnie 60% przyznawanych punktów, reszta będzie przyznawana za skład zespołu oraz za przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu w dodatkowych miejscach. Oferty można było składać do 7 sierpnia.

Zarządca infrastruktury realizuje dopiero pierwszy etap przedsięwzięcia, zmierzającego do budowy linii Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna przez Gdów i modernizacji linii 104. Obejmuje on prace projektowe (na które umowę podpisano w styczniu 2019 roku) i geologiczne oraz wykup gruntów. Zakończyły się prace związane z koncepcją programowo-przestrzenną dla odcinków modernizowanej i nowo projektowanych linii kolejowych. Zaawansowane są prace geologiczno-inżynierskie i geotechniczne. W trakcie przygotowywania są projekty budowlane. Równocześnie wykonawca pozyskuje pozwolenia i uzgodnienia, konieczne dla przeprowadzenia wykupu nieruchomości oraz rozpoczęcia prac budowlanych.

Poszczególne etapy i odcinki zadania mają być realizowane sukcesywnie, po uzyskaniu decyzji administracyjnych. Pierwsze przetargi na roboty budowlane dla modernizowanej linii kolejowej 104 Chabówka – Nowy Sącz są planowane w 2021 r., a dla linii nowo projektowanych – w 2022 r.

Budowa i modernizacja infrastruktury w Małopolsce ma być finansowana z udziałem zarówno środków krajowych, jak i unijnych. Pieniądze na pierwszy etap będą pochodziły z emisji obligacji PKP PLK. Finansowanie Etapu II i Etapu III jest zakładane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w bieżącej i w kolejnej perspektywie.

Koniecznym elementem całego przedsięwzięcia będzie modernizacja linii 104 Chabówka – Nowy Sącz. Jej obecne parametry nie pozwoliłyby na przyjęcie ruchu zwiększonego po wybudowaniu nowej trasy. Na samej wymianie nawierzchni oraz modernizacji peronów się nie skończy. Warunki ukształtowania terenu oraz konieczność zachowania standardów projektowych (prędkość, pochylenie) przewidzianych w umowie europejskiej AGTC oraz transeuropejskiej sieci kompleksowej TEN-T wymagają korekty przebiegu i budowy skomplikowanych obiektów inżynieryjnych – tuneli i estakad. W ramach modernizacji na odcinku Tymbark – Nowy Sącz przyjmuje się m. in. budowę dwóch estakad o łącznej długości ponad 2 km oraz dwóch tuneli o łącznej długości ok. 6 km. Oprócz tego istniejące obiekty inżynieryjne zostaną przebudowane, a przejazdy – zmodernizowane.

Budowa 58-kilometrowej linii Podłęże – Szczyrzyc przez Gdów ma usprawnić zarówno ruch pasażerski (głównie między Krakowem a Zakopanem i Nowym Sączem), jak i towarowy (inwestycja ma uzupełnić lukę w sieci komplementarnej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T). Nowa linia skróci odległość i czas przejazdu pociągów na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne, odciążając m. in. linie towarowe na Górnym Śląsku.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*