WSZYSTKIE GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO OCENIONE

Gmina Niepołomice znalazła się na drugim miejscu Rankingu Gmin Małopolski. Lepsza okazała się tylko Wielka Wieś. Najsłabiej w rankingu z gmin powiatu wielickiego wypadła gmina Gdów. Ranking uwzględnia wiele parametrów mierzących rozwój społeczno-gospodarczy danej gminy.

Ranking zorganizował FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego. Ocenie poddano 179 małopolskich gmin (z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa).

Sprawdzano m.in. dochody własne gmin, wydatki inwestycyjne, zadłużenie, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, liczbę podmiotów gospodarczych, saldo migracji.

Ideą przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce, a także ukazanie jakości życia Małopolan i skuteczności działania władz lokalnych.

Jak wypadły w tym rankingu gminy z powiatu wielickiego?

2 miejsce – gmina Niepołomice – wskaźnik 60,9

4 miejsce – gmina Wieliczka – wskaźnik 52,3

82 miejsce – gmina Biskupice – wskaźnik 35,0

88 miejsce – gmina Kłaj – wskaźnik 34,6

94 miejsce – gmina Gdów – wskaźnik 34,2

 

Udoskon­alona lista wskaźników, służą­cych do obliczenia syn­te­ty­cznego wskaźni­ka rankingowego, obe­j­mu­je w tej edy­cji:

 1. Śred­nioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkań­ca (od 2014 r.)
 2. Śred­nioroczne wydat­ki majątkowe inwest­y­cyjne budżetów gmin na 1 mieszkań­ca (od 2014 r.)
 3. Śred­nioroczny wskaźnik zadłuże­nia budżetów gmin (od 2014 r.)
 4. Wydat­ki bieżące budżetów gmin na admin­is­trację pub­liczną na 1 mieszkań­ca
 5. Śred­nioroczne środ­ki z Unii Europe­jskiej i innych źródeł niepodle­ga­jące zwro­towi na finan­sowanie pro­gramów i pro­jek­tów uni­jnych stanow­iące dochód budżetów gmin na 1 mieszkań­ca (od 2014 r.)
 6. Licz­ba pod­miotów gospo­dar­czych zare­je­strowanych w REGON na 1000 lud­noś­ci
 7. Wyni­ki egza­minu gim­naz­jal­nego – śred­ni wynik w pro­cen­tach
 8. Odsetek dzieci obję­tych wychowaniem przed­szkol­nym w wieku 3–6 lat
 9. Sal­do migracji na 1000 lud­noś­ci
 10. Wydat­ki na kul­turę i ochronę dziedz­ict­wa nar­o­dowego (z wyłącze­niem wydatków majątkowych inwest­y­cyjnych) na 1 mieszkań­ca
 11. Udzi­ał środ­ków przekazanych orga­ni­za­cjom pozarzą­dowym i innym pod­miotom prowadzą­cym dzi­ałal­ność pożytku pub­licznego w wydatkach ogółem gminy

 

A jak wypadły inne bliskie nam terytorialnie gminy?

9 miejsce – gmina Myślenice – wskaźnik 48,7

16 miejsce – gmina miejska Bochnia – wskaźnik 45,9

19 miejsce – gmina Dobczyce – wskaźnik 44,8

62 miejsce – gmina wiejska Bochnia – wskaźnik 36,8

100 miejsce – gmina Łapanów – wskaźnik 33,8

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*