ZARABIANIE NIE ŚMIERDZI. KOLEJNA ODSŁONA W ZALESIANACH

To ciąg dalszy do historii kompostowni na terenie Gminy Gdów. W Cichawie mieszkańcy „wygrali z wójtem” w kwestii jej budowy i z pomysłu jej lokowania w tym sołectwie ostatecznie wycofano się. Zatem gdowska władza podejmuje kolejne działania. Tym razem w Zalesianach. Przygotowuje zmianę planu dla jednej działki w tym sołectwie po to, aby możliwe na tej działce stało się między innymi gospodarowanie odpadami, kompostowanie. Wszak w obecnej Radzie urzędujący „wójt ma większość”…

Już w najbliższy czwartek na sesji Rady Gminy Gdów zostanie przeprowadzone głosowanie na temat zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gdów. Zmiana ta ma na celu wyznaczenie terenów gospodarki odpadami w tym recyklingu i kompostowania oraz skupu i zbioru surowców wtórnych na działce nr 89/13 w miejscowości Zalesiany. Wniosek o zmianę planu został złożony 27 listopada 2019 r. We wniosku tym zawarto informację, iż planowana jest modernizacja istniejącej kompostowni FUH KOP-EKO Szczepan Trzupek. Obecnie działalność tej firmy jest prowadzona na działce nr 89/7.

Choć do wspomnianej Sesji Rady Gminy jeszcze nie doszło, gotowy już jest projekt uchwały zakładającej… przystąpienie do sporządzania zmiany Studium.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zakres zmiany planu. Otóż teren wyznaczony pod zmianę jest trzy razy większy od terenu zajmowanego obecnie przez istniejącą kompostownię. W związku z powyższym – w tym przypadku – należy się zastanowić co tak naprawdę kryje się pod pojęciem „modernizacja”? Zaznaczyć w tym miejscu należy również, że przedmiotowe pojęcie nie zostało zdefiniowane w ustawie Prawo Budowlane a to może sugerować znaczącą rozbudowę zakładu.

Jak pojęcie modernizacji uzasadnia sam wnioskodawca:

[…] Modernizacja ma na celu zmniejszenie uciążliwości obecnie prowadzonej działalności poprzez zastosowanie najefektywniejszego i najbardziej nowoczesnego stopnia rozwoju działalności metod jej prowadzenia do zapewnienia, co do zasady podstaw dla określenia granicznych wartości emisji ustalonych w celu zapobiegania, i tam gdzie to nie jest w praktyce możliwe, w celu generalnego obniżenia emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość […]

Skomplikowane? Pozostawiając uzasadnienie wnioskodawcy warto zadać pytanie. Skoro modernizacja ma zmniejszyć szeroko pojmowane uciążliwości, to czy nie może zamknąć się w granicach obecnie prowadzonej działalności? Czy do przeprowadzenia modernizacji konieczne jest około trzykrotne zwiększenie obszaru dla tej działalności?

Uciążliwości zakładu opisane zostały między innymi w 2015 roku na łamach „Dziennika Polskiego”. Można było wtedy przeczytać: „Gmina Gdów. Mieszkańcy mają dość fetoru, związanego z funkcjonowaniem kompostowni w Zalesianach. Protestują i proszą o pomoc ekologów. Lokalne władze twierdzą, że są wobec problemu bezradne. A uciążliwa firma planuje rozszerzenie działalności […].Wójt Gdowa Zbigniew Wojas przyznaje, że na fetor związany z funkcjonowaniem kompostowni mieszkańcy uskarżają się od kilku lat. Problem ten był kilkakrotnie zgłaszany podczas zebrań wiejskich w Zalesianach, a właściciel uciążliwej firmy był wzywany przed Radę Gminy, w celu wyjaśnienia sprawy. – Jednak nie możemy nic zrobić z tym problemem. Brakuje przepisów prawnych, które pozwalałyby walczyć z fetorem – twierdzi Wojas. […]

Do sprawy powrócimy.

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*