ZATRUDNIANIE i WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

Poziom zatrudnienia i wynagrodzenia w danym Urzędzie Gminy wynika z kondycji finansowej samorządu. To pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić dodatkowe, szczegółowe warunki wynagradzania, w tym m.in. dodatki, premie czy nagrody. Na początku obecnej kadencji samorządowej zarobki w naszej gminie np. Wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa wynosiły 10.620 zł brutto, skarbnika Katarzyny Lisowskiej 9.940 zł brutto, a Sekretarza Bożeny Malarczyk 7.380 zł brutto.

Ile powinny wynosić przeciętne urzędnicze zarobki w Gminie Gdów?

Minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów. Tabela dotycząca pracowników zatrudnionych: w urzędach gmin, miast, starostwach powiatowych i m.in. urzędach marszałkowskich zawiera 22 kategorie zaszeregowania.

Zgodnie z rozporządzeniem stanowisko sekretarza gminy zaszeregowano do kategorii 17., w której minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2 100 zł. Minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego głównego specjalisty ustanowiono na poziomie 1 920 zł (kategoria 12.). W tej samej grupie znalazł się starszy inspektor, inspektor, informatyk urzędu, główny programista aplikacji.

Starszy specjalista, starszy informatyk, a także starszy administrator baz danych (11. kategoria) bez dodatków nie mogą zarabiać mniej niż 1 900 zł. Natomiast podinspektor, informatyk i specjalista (10. kategoria) mniej niż 1 880 zł.

Referenta, kasjera i księgowego zaszeregowano do 9. kategorii z minimalną pensją zasadniczą na poziomie 1 860 zł. Młodszy referent i młodszy księgowy to 8. kategoria i wynagrodzenie zasadnicze wynoszące minimum 1 840 zł.

Wynagrodzenie za pracę w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w JST, jest świadczeniem niejednolitym. Składa się ono ze zmiennej liczby składników o różnym charakterze. Obok wynagrodzenia zasadniczego są to np. dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, premie i nagrody.

Dopiero zsumowanie składników wynagrodzenia i świadczeń wynikających ze stosunku pracy musi odpowiadać wartości wynagrodzenia minimalnego.

Od 2020 r. składnikiem minimalnego wynagrodzenia nie będzie już dodatek stażowy, co jest efektem zmiany przepisów. Bez związku z minimalną pensją obecnie pozostają: nagroda jubileuszowa, odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Z danych GUS opublikowanych na początku maja br. wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w administracji samorządu terytorialnego w 2018 r. wyniosło 5018 zł brutto (średnia uwzględnia m.in. „trzynastkę”). Z kolei przeciętna pensja w całej administracji publicznej w ubiegłym roku wyniosła 5385,58 zł.

Dla porównania przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019 roku wyniosło 5182,43 zł.

Przykładowo według danych z początku 2016 roku w Urzędzie w Gdowie zatrudnionych było 57 osób dla których na wynagrodzenia w skali jednego roku wydano 3 miliony 600 tysięcy złotych (z uwzględnieniem ZUS, Funduszu Pracy).

W tym miejscu należy poruszyć jeszcze jedną kwestię.

Na początku października do MSWiA trafiła interpelacja poseł Marty Kubiak, w której zwróciła uwagę na coraz większy problem samorządów z rekrutacją specjalistów. Zdaniem parlamentarzystki wynika on głównie z niskich wynagrodzeń oraz z zbyt wysokich wymagań stawianych kandydatom.
W odpowiedzi wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podkreślił, że problematykę zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych regulują przepisy, które pozostają w kompetencji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a więc są poza właściwością MSWiA.
Wiceminister odniósł się jednak do kwestii wysokich wymogów stawianych kandydatom do pracy w administracji samorządowej. Jego zdaniem w tym zakresie przepisy pozwalają pracodawcy samorządowemu na daleko idącą swobodę w ustalaniu tych wymagań.Wiceminister przytoczył tu art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym  w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze powinny zostać określone wymagania związane z tym stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska i wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe.

Jednocześnie Szefernaker zaznaczył, że to pracodawca samorządowy decyduje o polityce zatrudnienia w danej jednostce samorządowej. „Stąd też, poziom zatrudnienia oraz wynagrodzenia wynikają z kondycji finansowej danej jednostki samorządowej, a także prowadzonej przez nią polityki zatrudnienia” – dodał.

Wiceszef MSWiA przypomniał także, że pracodawca kształtuje wynagrodzenie pracowników samorządowych, dla których podstawę zatrudnienia stanowi umowa o pracę, na gruncie regulaminu wynagradzania (art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych), który jest obligatoryjny. Jak wyjaśnił, „wynika to przede wszystkim z chęci zwiększania przez ustawodawcę samodzielności pracodawcy samorządowego i zdecentralizowania systemu płacowego poprzez przeniesienie części regulacji z poziomu ustawy i rozporządzeń wykonawczych do regulaminu uwzględniającego specyfikę urzędu, jego wielkość, liczbę pracowników i charakter wykonywanych zadań”.
Szefernaker wskazał jednocześnie, że pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić dodatkowe, szczegółowe warunki wynagradzania, w tym m.in. dodatki, premie czy nagrody.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*