RYNEK PRACY W 2015 r. – POWIAT i WOJEWÓDZTWO

Jak przedstawia się  sytuacja na rynku pracy w powiecie wielickim i województwie małopolskim?  Poniżej kilka  informacji z zakresu aktywności zawodowej ludności, bezrobocia, wynagrodzeń oraz warunków pracy w Małopolsce. Dane za 2015 rok przygotowane zostały przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

Według stanu na koniec roku 2015 stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wielickim wyniosła 7,9%. Najwyższa stopa bezrobocia występowała w powiatach: dąbrowskim (16,0%), limanowskim (13,8%) i nowosądeckim. Najniższą stopę bezrobocia obserwowano natomiast w powiatach: m. Kraków (4,5%), powiecie krakowskim (6,8%) oraz w powiecie bocheńskim (7,1%). Dla całego województwa małopolskiego wyniosła 8,4%

 

W powiecie wielickim 32 bezrobotnych przypadało na 1 ofertę pracy. Najwięcej bezrobotnych przypadało na 1 ofertę pracy w powiecie gorlickim (345 osób), a najmniej w powiecie krakowskim – 16.

 

Województwo:

1. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia:

– wyższe – 15,1%

– policealne, średnie zawodowe – 24,3%

– średnie ogólnokształcące – 10,8%

– zasadnicze zawodowe – 28,3%

– gimnazjalne i poniżej – 21,5%

 

2. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według czasu pozostawania bez pracy:

– 1 miesiąc i  mniej – 9,9%

-1-3 miesiące – 19,3%

– 3-6 miesięcy – 15,2%

– 6-12 miesięcy – 15,4%

-12-24 miesięcy – 15,8%

– powyżej 24 miesięcy – 24,5%

 

3. Struktura przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw według sekcji PKD 2007:

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie małopolskim w 2015 roku wzrosło o 2,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wpływ na to miał przede wszystkim wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze prywatnym o 2,4%. Zatrudnieni w przemyśle stanowili w 2015 roku 40,8% wszystkich zatrudnionych w województwie. Duży udział w strukturze zatrudnionych stanowili również pracujący w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” – 26,2%.

– przemysł ogółem – 40,8%

– budownictwo – 8,5%

– handel; naprawa pojazdów samochodowych – 26,2%

– zakwaterowanie i gastronomia – 2,6%

– obsługa rynku nieruchomości – 1,4%

– transport i gospodarka magazynowa – 4,8%

– informacja i komunikacja – 4,2%

– pozostałe – 11,5%

 

4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw według wybranych sekcji PKD 2007:

– ogółem: 3 876,04 zł

– przemysł ogółem: 4 017,26 zł

– budownictwo: 3 701,08 zł

– handel; naprawa pojazdów samochodowych: 3 174,14 zł

– zakwaterowanie i gastronomia: 2 599,32 zł

– obsługa rynku nieruchomości: 3 756, 47 zł

– transport i gospodarka magazynowa: 3 125, 08 zł

– informacja i komunikacja: 6 909, 01 zł

 

5. Pracujący według płci i grup zawodów:

pracujący

 

6. Ludność według typu aktywności:

– kobiety: pracujące (44,5%), bezrobotne (3,2%), bierne zawodowo (52,3%)

– mężczyźni: pracujący (60,8%), bezrobotni (4,2%), bierni zawodowo (35,0%)

 

7. Struktura pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo według wieku:

pracujący

 

8. Aktywność ekonomiczna ludności według poziomu wykształcenia:

pracujący

 

Źródło: krakow.stat.gov.pl

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*