CO NOWEGO PRZYNIESIE GMINOM NOWELA O FINANSACH PUBLICZNYCH

Uelastycznienie zarządzania budżetami JST, doprecyzowanie procedury absolutoryjnej i usprawnienie realizacji wieloletnich inwestycji – to niektóre ze zmian jakie znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych. 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano obszerny projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który ma na celu „wzmocnienie obecnych rozwiązań i poprawę skuteczności oraz efektywności zarządzania w sektorze publicznym w zakresie sprawności i zdolności realizacji zadań publicznych oraz wydatkowania środków publicznych”.

Oprócz szeregu rozwiązań, które mają usprawnić istniejące instrumenty zarządzania budżetowego i zarządzania długiem Skarbu Państwa, regulacja zawiera pakiet rozwiązań usprawniających realizację wieloletnich przedsięwzięć w samorządach oraz uelastyczniających zarządzanie budżetami JST.

Wpływ projektowanej ustawy na sytuację finansów publicznych oszacowano na nieco ponad 200 mln zł w okresie dziesięcioletnim, z czego 180 mln zł to korzyści dla samorządów. Ustawa – zgodnie z projektem – ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Najważniejsze zmiany dotyczące samorządów: 

zmiana w art. 232 ust. 2

Proponowana zmiana umożliwi rozszerzenie kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego dotyczących dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej o możliwość zmiany limitów zobowiązań lub kwot wydatków na przedsięwzięcia w następstwie zmian w realizacji tego przedsięwzięcia. Ponadto zakres zmian dokonywanych (ewentualnie) przez zarząd uwarunkowany został niepogorszeniem wyniku budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla każdego roku objętego prognozą.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu proponowane rozwiązanie pozwoli na uelastycznienie gospodarki finansowej JST. Autorzy projektu wskazali przy tym, że propozycja ta ma charakter fakultatywny. Dodano przy tym, że organ stanowiący zachowa wpływ na przedmiotowe zmiany, ponieważ stosowanie regulacji byłoby warunkowane stosownym upoważnieniem organu stanowiącego.

zmiana w art. 252 ust. 6

Dotychczasowe przepisy art. 169 ust. 5 i art. 252 ust. 6 były spójne w zakresie terminu od którego nalicza się odsetki od zwrotu dotacji. W związku z tym, że ulega zmianie art. 169 ust. 5, dla zachowania spójności i jednolitości zaproponowano analogiczną zmianę również w art. 252 ust. 6.

zmiana w art. 255 ust. 1, ust. 2 i dodanie ust. 6

Projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie terminu w jakim zarząd JST przekazuje pobrane dochody budżetowe, poprzez wskazanie, że gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

Doprecyzowano terminy, w których pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami są przekazywane odpowiednio przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową.

Przepisy ustawy w obecnym brzmieniu nie zawierają regulacji stanowiącej, od jakiego terminu należy liczyć odsetki od kwot dochodów przekazanych w trybie art. 255 ustawy o finansach publicznych, z uchybieniem wskazanych w przepisie terminów. Dla przejrzystości i jasności prowadzenia postępowania administracyjnego zasadne jest precyzyjne określenie wskazanych terminów, gdyż w tej kwestii konieczne było określenie terminów na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

zmiana w art. 257 pkt 1

Proponuje się zmianę dopuszczającą wprowadzenie przez organ wykonawczy zmian do planu dochodów budżetu JST nie tylko w zakresie dotacji, ale również środków przeznaczonych na określony cel, co do których organ stanowiący nie ma swobody podejmowania decyzji o ich przeznaczeniu – bez względu na podmiot przekazujący te środki.

Zdaniem projektodawcy zmiana ta uelastyczni zarządzanie budżetami JST.

zmiana w art. 258 ust. 1, uchylenie pkt 3, zmiana pkt 4 lit. b oraz dodanie pkt 5 

Art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych zawiera delegację dla organu stanowiącego  upoważniającą zarząd do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań innym jednostkom organizacyjnym JST z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnienie to wynika również z art. 228 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym mając na uwadze przejrzystość przepisów prawa proponuje się uchylenie pkt 3 w ust. 1 w art. 258.

W projekcie zaproponowano również nowe brzmienie pkt 4 lit. b oraz dodanie pkt 5. Zmiany mają na celu usprawnienie realizacji budżetu JST, umożliwiając jego dostosowanie w zakresie potencjalnie niewielkich kwot, które z uwagi na niewielkie znaczenie, mogłyby być przekazane kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Podobnie jak w przypadku projektowanej zmiany art. 232, kompetencje do upoważnienia zarządu do dokonywania zmian w budżecie należą do organu stanowiącego.

zmiana w art. 266

Zmiana ta ma na celu odbiurokratyzowanie przepisów. Obecnie każdy zarząd JST jest zobligowany do przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji, o których mowa w art. 266. Proponuje się, aby  rozwiązanie  te było fakultatywne, tj. uzależnione od woli organu stanowiącego. Z uwagi na konieczność monitorowania sytuacji finansowej jednostek, w których wystąpiło zagrożenie realizacji zadań publicznych, obowiązek przedstawiania informacji określonych w art. 266 ustawy pozostanie bez zmian.

zmiana w art. 270 ust. 2 i 3 oraz w art. 271 ust. 1 dodanie pkt 7

Celem zmian jest doprecyzowanie przepisów dotyczących procedury absolutoryjnej.

Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, z późn. zm.) do zadań izby zalicza m.in. opiniowanie wniosków komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium (art. 13 pkt 8), natomiast w art. 271 ustawy o finansach publicznych, opinia izby o wniosku komisji rewizyjnej nie została wymieniona jako obowiązkowy dokument, z którym powinien zapoznać się organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium. Proponuje się zatem uzupełnienie dokumentów, z którymi powinien zapoznać się organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium – o opinię regionalnej izby obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla zarządu.

Podobna rozbieżność ma miejsce w przypadku opiniowania informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*