DROGI POWIATOWE W GMINIE GDÓW. TAK BYŁY PRZEJMOWANE W ROKU 1999

Wśród zadań powiatu było przed rokiem dwutysięcznym administrowanie drogami wojewódzkimi. W 1999 roku Zarząd powiatu wielickiego przejął od Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Krakowie 263,5 km dróg na terenie gmin Gdów, Biskupice, Kłaj, Niepołomice, Wieliczka oraz w miastach Niepołomice i Wieliczka. W gminie Gdów było to 20,8% w skali ogólnej dróg w gminie.

W pozostałych gminach powiatu te proporcje w tamtym czasie kształtowały się następująco: gmina Biskupice 7,7%, gmina Kłaj 13,2%, gmina Niepołomice 24,1%, gmina Wieliczka 34,2%.

Administracją dróg zajął się wydział komunikacji, drogownictwa i transportu, w którym wyodrębniono sekcję drogową zatrudniającą trzy osoby.

W 1999 roku Zarząd powiatu uznał, że nie było potrzeby powoływania Powiatowego Zarządu Dróg, gdyż według danych przedstawianych wtedy przez Wojewódzką Dyrekcję Dróg Miejskich powinien on liczyć 34 osoby, a przy takim zatrudnieniu na płace dla samych tylko urzędników powiat musiałby przeznaczyć 2/3 pieniędzy przewidzianych na utrzymanie dróg. W 1999 roku w budżecie na ten cel przeznaczono 2,5 miliona złotych. Mówiono wtedy, że przy tak skromnym budżecie trudno mówić o znacznych inwestycjach, które z dnia na dzień poprawiłyby stan dróg. Ówczesny starosta Adam Kociołek mówił o kilkuletnim okresie na odrobienie wieloletnim zaległości.

Plan był taki, aby w pierwszych dwóch latach prowadzić prace na drogach międzygminnych. W tym celu starosta zwrócił się do wójtów i burmistrzów o wskazanie odcinków, które powinny być wyremontowane w pierwszej kolejności. Padła również propozycja, aby gminy przejęły zimowe i bieżące utrzymanie dróg. Na ten cel miały otrzymywać fundusze, proporcjonalne do ilości kilometrów dróg powiatowych na swoim terenie.

Warto również wspomnieć o raporcie z tamtego okresu pod tytułem „Raport o stanie dróg powiatowych w powiecie wielickim, który przygotowali mgr inż. Mieczysław Mazur, mgr inż. Anna Friedberg, mgr inż. Jerzy Boho z wydziału komunikacji, drogownictwa i transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Według tego raportu 51% dróg na tamten czas było w stanie dobrym, 32% w stanie średnim, zaś 17% w złym. Zdaniem autorów raportu jednym z najpilniejszych zadań było w pierwszej kolejności usunięcie licznych wybojów nawierzchni, szczególnie na odcinkach dróg z komunikacją zbiorową. Przedwczesne niszczenie nawierzchni i powstawanie wybojów łączono w raporcie z brakiem rowów oraz zawyżonymi poboczami na większości dróg pozamiejskich. Autorzy opracowania postulowali, aby skoncentrować prace na poprawie odwodnienia nawet kosztem remontów kapitalnych. Raport zakładał także korektę sieci drogowej – przeznaczenie niektórych ulic w Niepołomicach i Wieliczce na drogi gminne.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*