GOSPODARKA FINANSOWA GMINY GDÓW. BŁĘDY i NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie jest prawdą, że gospodarka finansowa gminy Gdów wolna jest od błędów i nieprawidłowości. Pamiętajmy jednak, że wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi działanie, pojawia się również miejsce na błędy. Biuletyny Informacyjne miast i gmin, czy też prasa w pewnym stopniu przychylna władzy będzie nas przekonywać, że w danym mieście czy gminie jest dobrze. Służą temu różne techniki „manipulacji”. Między innymi duża ilość kolorowych zdjęć realizowanych inicjatyw. Ale te publikacje raczej nie będą skłonne do pokazania nam nieprawidłowości w działaniu danego urzędnika, wójta, burmistrza, prezydenta. Dlatego dziś na przykładzie przedstawiamy nieprawidłowości gospodarki finansowej Gminy Gdów wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

Pamiętajmy, że jest to tylko przykład obejmujący jeden dokument kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej i w miarę krótki okres kontroli, a w nim czytamy między innymi:

1) niedokonanie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych, wprowadzonych załącznikiem Nr 6 do statutu Gminy Gdów. […] Nieprzygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych stanowi niedopełnienie obowiązków […]”

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy.

 

2) nieprawidłowe uregulowanie w Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Gdów […] W instrukcji przyjęto, że wydatki do realizacji są zatwierdzane przez Skarbika i Wójta co jest sprzeczne z przepisami ustawy o samorządzie gminnym […]

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy.

 

3) braki w treści decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, dotyczy podatków wymierzanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych. Decyzje nie spełniały wymogów ustawy Ordynacja podatkowa […]

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Specjalista ds. Podatków i Opłat Lokalnych Referatu Finansowego oraz trzech Inspektorów Referatu Finansowego.

 

4) nieprzestrzeganie postanowień rozporządzenia Ministra Finansów […] między innymi poprzez bezpodstawne dokonanie przypisu podatku od środków transportowych od osób prawnych […]

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Inspektor Referatu Finansowego.

 

5) zawarcie przez Wójta Gminy umowy najmu nieruchomości gruntowej, na które w dniu zawarcia brak było zgody Rady Gminy Gdów […] Powyższe stanowi naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym […]

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy.

 

6) nieokreślenie w angażach […] procentowej wartości dodatku funkcyjnego […]

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy.

 

7) nieokreślenie w angażu Skarbika Gminy […] dodatku funkcyjnego w wartości procentowej[…]

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy.

 

8) […] zaniechanie udzielenia zaliczki dla pracownika delegowanego w podróż służbową poza terytorium kraju […]

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy.

 

9) […] nieokreślenie przez pracodawcę w poleceniu wyjazdu służbowego środka transportu […] oraz naliczenie wysokości diety krajowej dla Wójta Gminy niezgodnie z zapisem rozporządzenia.

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Sekretarz Gminy.

 

10) nieprzygotowanie i nieprzedłożenie przez Wójta Gminy Gdów projektu uchwały Rady Gminy […]

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy.

 

11) nieprzestrzeganie postanowień umowy […] poprzez nieterminowe przekazanie środków finansowych z tytułu II transzy dotacji celowej […]

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Referatu Przedsięwzięć Społeczno-Gospodarczych Gminy.

 

12) brak ujęcia w zawiadomieniu do nabywcy o miejscu i terminie zawarcia umowy pouczenia o skutkach nieprzystąpienia do zawarcia umowy […]

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy i Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami.

 

13) w wykazach nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży brak wskazania terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości […]

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy i Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami.

 

14) ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego w oparciu o kosztorysy inwestorskie niespełniające wymogów rozporządzenia […]

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości:Kierownik Referatu Inwestycji, zamówień publicznych i planowania przestrzennego oraz Podinspektor w Referacie Inwestycji, zamówień publicznych i planowania przestrzennego.

 

15) żądanie przez zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentów wykraczających poza zakres rozporządzenia […]

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy.

Kontrola2

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*