JAK WIEŚ MOŻE UZYSKAĆ PRAWA MIEJSKIE?

Coraz głośniej mówi się, że Gdów uzyska prawa miejskie. A przynajmniej wydaje się, że niektórym z lokalnych „dygnitarzy” dość mocno na tym zależy. Powstaje pytanie: czy mieszkańcom i samej miejscowości akurat jest to potrzebne? Jak w każdej tego typu informacji  jest dużo chaotycznych danych, mało sensownych przesłanek i jeszcze więcej nieprzemyślanych publicznych wypowiedzi.  

Każdego roku do ministra właściwego od spraw administracji publicznej wpływa kilka wniosków gmin oraz miejscowości o przyznanie praw miejskich. Wniosek taki może złożyć rada gminy za pośrednictwem właściwego wojewody.

Zgodnie z artykułem 4 Ustawy o samorządzie gminnym  Rada ministrów w drodze rozporządzenia nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice. Właściwy wojewoda, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje go wraz ze swoją opinią do ministra administracji publicznej, z kolei wnioski rozpatrywane są nie później niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana.

Wniosek, o którym wyżej mowa, powinien zawierać treść proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem, stanowisko wnioskodawcy (rady gminy) dotyczące infrastruktury społecznej i technicznej oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. Ponadto do wniosku o przyznanie praw miejskich dołącza się podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności na terenie objętym wnioskiem, a także powierzchnię tego terenu:

  • w hektarach, z wyszczególnieniem obrębów ewidencyjnych w odniesieniu do całej gminy,
  • w hektarach do części setnych, jeśli proponowana zmiana dotyczy obszaru całej jednostki pomocniczej gminy lub całego obrębu ewidencyjnego, a w przypadku gdy zmiana dotyczy części obszaru jednostki pomocniczej lub części obrębu ewidencyjnego, dodatkowo wyszczególnienie wszystkich numerów działek ewidencyjnych objętych wnioskiem.

Do wniosku musi być dołączone tzw. określenie szacunkowych kosztów jednorazowych i stałych. Dodatkowo co najważniejsze, pod uwagę w tej sprawie brane są wyniki konsultacji z mieszkańcami, przedstawia się tu oddzielne wyniki konsultacji w gminie i w miejscowości. Kluczowe tutaj będą zwłaszcza: zaświadczenie właściwego starosty potwierdzające zgodność danych statystycznych z operatem ewidencyjnym, uchwała rady gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zawierające opinie rad gminy poprzedzone przeprowadzonymi przez te rady konsultacjami z mieszkańcami.

W sprawach o nadanie gminie statusu miasta ważnym jest również rys historyczny gminy, informacja dotycząca zabytków architektonicznych, kulturowych, wyznaniowych, charakteru i stanu technicznego zabudowy oraz informacje dotyczące struktury zatrudnienia w gminie.

Aby jednak czytelnikowi nie komplikować proceduralnych kwestii związanych z nadaniem konkretnej gminie czy miejscowości statusu miasta, należy w szczególności zwrócić uwagę na terminy obowiązujące w tym procesie. Przypomnijmy, wnioski rozpatrywane są nie później niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, a więc upraszczając jeżeli zapada pozytywna decyzja w tej sprawie finalizowana jest Rozporządzeniem Rady Ministrów  „w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miast oraz zmiany siedziby władz gmin”.

Póki co pogłoski na temat uzyskania przez Gdów praw miejskich są jedynie czystą propagandą wyssaną z palca.

Kończąc chciałbym również zwrócić wszystkim uwagę na pewien problem. Otóż są miejscowości, które obecnie celowo rezygnują z praw miejskich po to,  aby korzystać z dofinansowania dla obszarów wiejskich. Czy jest to bardziej opłacalne?

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*