KODEKS PRACY. WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Zgodnie z Kodeksem pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o prace powinno nastąpić na piśmie. Czy skuteczne jest jednak wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Kodeks pracy nie zastrzega rygoru nieważności nawet w przypadku niezachowania formy pisemnej wypowiedzenia ani nie pozbawia go skuteczności, o ile oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do adresata w taki sposób, że mógł on się z nim skutecznie zapoznać. „Takie oświadczenie będzie wadliwe co do formy, ale nie będzie nieskuteczne prawnie” – wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy.

PIP zauważa, że szczegółowe regulacje w zakresie formy czynności prawych zawiera Kodeks cywilny, którego przepisy stosuje się odpowiednio do stosunku pracy na mocy art. 300 Kodeksu pracy. Jak podkreśla Inspekcja, zgodnie z art. 781 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,  do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

„Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej” – zaznacza PIP. „Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę” – dodaje.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*