KTO NAJHOJNIEJSZY W MAŁOPOLSCE DLA STRAŻAKÓW I GOSPODYŃ

Ileż razy słyszałem od mieszkańców gminy Gdów o tym, jakoby wójt czy też gmina „hojnie” wspierały lokalne OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, kluby sportowe czy inne organizacje pozarządowe. Postanowiłem przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Bo przecież może liczne zdjęcia w biuletynie wójta, sponsorowanej prasie lokalnej sugerujące rzekomo duże wsparcie dla organizacji są tuszowaniem rzeczywistości a sugerowane duże wsparcie jest jedynie fikcją? No właśnie. Jak to w tym temacie jest? Dzisiaj zatem omówię udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin.

Nie trzymając dłużej w niepewności naszych Czytelników powiem, że udział ten w budżecie Gminy Gdów wyniósł… 0,48%.

A jak to wsparcie dla lokalnych organizacji wygląda w budżetach innych gmin z powiatu wielickiego?

Najlepiej w Gminie Niepołomice – 2,43%, nieco słabiej w Gminie Wieliczka – 1,81%.

Kolejne miejsce w naszym powiecie zajęła Gmina Kłaj z udziałem środków w budżecie na wskazany wyżej cel = 0,62%.

Gmina Gdów zajęła w powiecie wielickim czwarte miejsce wyprzedzając jedynie Gminę Biskupice, gdzie udział ten wyniósł 0,31%.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki finansowe na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę. Co roku ogłaszane są otwarte konkursy ofert, w których zawarte są informacje o wybranych do realizacji obszarach, obowiązujących zasadach i przeznaczonych na ten cel kwotach. Teoretycznie najlepsze projekty, realizowane na rzecz mieszkańców, zgłaszane przez organizacje pozarządowe do konkursu, są dofinansowywane. Ponadto w niektórych gminach na przykład na terenie naszego województwa organizacje pozarządowe mogą starać się o dotację w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. „małe granty”).

Gmina Gdów wśród wszystkich gmin Województwa Małopolskiego w analizowanym zakresie zajęła 113 miejsce.

A inne gminy z naszego powiatu?

Gmina Niepołomice – 10 miejsce

Gmina Wieliczka – 19 miejsce

Gmina Kłaj – 87 miejsce

Gmina Biskupice – 145 miejsce

To zobaczmy jak wygląda w naszym województwie pierwsza dziesiątka gmin w których udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin był największy:

  1. Gmina Biecz = 7,56%
  2. Gmina Jerzmanowice-Przeginia = 6,06%
  3. Gmina Lipinki = 5,70%
  4. Gmina Olesno = 3,45%
  5. Gmina Brzeźnica = 2,97%
  6. Gmina Sękowa = 2,91%
  7. Gmina Racławice = 2,88%
  8. Gmina Szczawnica = 2,44%
  9. Gmina Szczucin = 2,43%
  10. Gmina Niepołomice = 2,43%

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określiła zasady na jakich każde stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna, organizacja kościelna czy fundacja mogą otrzymać pieniądze ze środków publicznych (czyli z budżetów miasta, gminy, województwa lub ministerstwa) w formie dotacji na realizację zadań publicznych.

Pieniędzy na realizację zadań publicznych nie mogą otrzymać tylko te podmioty, co do których w ustawie wprowadzono taki zakaz (art. 3, ust 4). Są to: partie polityczne i utworzone przez nie fundacje, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe (izby lekarskie, pielęgniarskie, adwokackie, itp.), kluby sportowe działające w formie sportowych spółek akcyjnych, fundacje których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (chyba, że majątek takiej fundacji nie jest w całości mieniem publicznym albo prowadzi ona działalność statutową na rzecz nauki).

Otrzymanie środków publicznych wiąże się z podpisaniem umowy. A to oznacza, że mogą je otrzymać tylko takie podmioty (organizacje), które mają osobowość prawną lub ułomną osobowość prawną (jak w przypadku stowarzyszeń zwykłych, które powstały po 20 maja 2016 r. lub uzyskały wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych po tej dacie. Wyklucza to więc na przykład grupy nieformalne.

Podstawową formą przekazywania publicznych pieniędzy organizacjom pozarządowym jest powierzanie lub wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez przekazanie na ich realizację dotacji.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*