LATA 1998-2002 W GMINIE GDÓW

Zanim nastały czasy Zbigniewa Wojasa jako wójta gminy Gdów, w gminie też wiele się działo. Rozpoczęły się prace energetyczne w związku z budową gimnazjum w Gdowie, utworzono całodobowy posterunek Policji, przeniesiono plac targowy, uporządkowano ruch w centrum Gdowa, wykonano wiele kilometrów nowych sieci i nakładek bitumicznych dróg… Właśnie. Kto jeszcze pamięta czym „wsławiły” się lata 1998-2002 w historii gminy Gdów?

Dziś mówimy o „dramacie” z kanalizacją w gminie Gdów. Ale trzeba wiedzieć, że w latach 1998-2002 wybudowano 11,5 km sieci kanalizacyjnej na terenie Gdowa, a kolejne 5 km sieci było w trakcie budowy (z terminem realizacji do 12 grudnia 2002 roku).

Intensywnie budowano również sieć wodociągową. Na terenie całej gminy powstało wtedy 33,5 km sieci.

Wykonano nakładki asfaltowe o łącznej długości 11,5 km na drogach gminnych całej gminy Gdów. Do tego przeprowadzono remonty dróg gminnych i dojazdowych do pół na których wbudowano 6.392 ton żużla oraz 5.524 m3 żwiru. Odbudowano drogi asfaltowe zniszczone podczas powodzi z roku 1997: w Gdowie (ul. Obrytka), w Świątnikach i Zborczycach oraz w Zręczycach (Zaprzykopie i Wólka). Ze środków zaoszczędzonych na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2000/2001 wykonano nową nakładkę bitumiczną w Klęczanie. W ramach Porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie zostały podjęte działania związane z wykonaniem chodnika przy ulicy Krakowskiej w Gdowie.

Przystąpiono do odnowy centrum Gdowa. Wymieniono nawierzchnię chodników, lampy uliczne i małą architekturę przy współfinansowaniu ze środków z Kontraktu Regionalnego dla Województwa Małopolskiego.

Wykonano szereg inwestycji oświatowych. W Bilczycach dobudowano część do istniejącej szkoły oraz zmodernizowano jej starą część, w Zręczycach dokończono II etap budowy szkoły, w Winiarach zakończono roboty związane z salą gimnastyczną i zapleczem, w Niegowici wyremontowano i zmodernizowano budynek starej szkoły. Ze środków uzyskanych na usuwanie skutków powodzi wykonano odwodnienia szkół w Winiarach, Zręczycach i Niegowici. Przy szkołach w Zręczycach i Niegowici wykonano boiska sportowe.

W związku z rozpoczęciem robót związanych z budową gimnazjum w Gdowie przeprowadzono roboty energetyczne.

Lata 1998-2002 to również utworzenie całodobowego posterunku Policji w Gdowie, przeniesienie placu targowego, uporządkowanie ruchu w centrum Gdowa – przygotowanie parkingów. Wprowadzono nowe rozwiązanie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Gdów, dla którego plan oszczędności opiewał na kwotę 400 tys. złotych.

W okresie 1998-2002 gmina Gdów pozyskała środki z zewnątrz na realizację inwestycji w wysokości około 4 milionów złotych.

Najważniejszym zadaniem oświatowym w latach 1999-2002 było wdrażanie reformy systemu edukacji. W gminie Gdów utworzono dwa gimnazja i dokonano restrukturyzacji rozproszonej sieci szkół podstawowych. Wcześniej subwencja oświatowa nie wystarczała na bieżące utrzymanie szkół, ale po dokonaniu restrukturyzacji na terenie gminy Gdów subwencja… wystarczała już na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, natomiast środki z budżetu gminy przeznaczano na remonty placówek i inwestycje oświatowe. W wyniku restrukturyzacji gmina Gdów zaoszczędziła kwotę około 800 tys. rocznie. Dzięki staraniom Samorządu Gminnego gmina otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej nieodpłatnie autobus szkolny „Gimbus” o wartości 251 tys. złotych do dowozu dzieci. Udało się też np. pozyskać kwotę 20 tys. złotych w ramach programu Banku Światowego „Aktywizacja Obszarów Wiejskich” na pokrycie szkoleń dydaktycznych dla nauczycieli.

A może wśród Czytelników Gazety Gdowianin są osoby, które mają jeszcze inne wspomnienia z opisanego okresu czasu?

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*