MAJĄ BYĆ JAWNE. NAGRODY i PREMIE W URZĘDZIE

Niedawno na łamach Gazety Gdowianin pisałem o wysokości nagród i premii w gdowskim urzędzie. Generalnie artykuł spotkał się ze sporym zainteresowaniem. I bardzo dobrze. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że są to informacje w pełni jawne. Informacja o nagrodach i premiach pracowników samorządowych jest informacją publiczną.

Pod koniec ubiegłego roku stowarzyszenie prowadzące monitoring wynagrodzeń samorządowców w województwie świętokrzyskim zwróciło się do burmistrza jednej z gmin o udostępnienie listy imion i nazwisk oraz stanowisk pracowników samorządowych, którzy w 2019 oraz 2020 r. otrzymali nagrody, premie i dodatki wraz z ich wysokością oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę ich przyznania.

W odpowiedzi burmistrz wskazał, że żądane informacje znajdują się w na stronie BIP urzędu, gdzie opublikowano oświadczenia majątkowe. Jednocześnie odmówił udzielenia informacji o pozostałych pracownikach tłumacząc, że zawierają one dane osobowe podlegające ochronie.

Sprawa trafiła do WSA, który ostatecznie przyznał rację stowarzyszeniu. W uzasadnieniu wyroku sad stwierdził m.in., że „nie można kwestionować tego, że żądane przez Stowarzyszenie informacje dotyczące wysokości nagród wypłaconych pracownikom samorządowym stanowią – co do zasady – informację publiczną”.

WSA zwrócił tu uwagę na art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który stanowi, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Sąd wskazał też, że „informacją publiczną jest każda informacja wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Każda informacja o środkach wydatkowanych przez organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne stanowi więc informację publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy”.

WSA zauważył, że w stosunku do pracowników samorządowych, których nie dotyczy obowiązek składania oświadczeń majątkowych kluczowym do oceny tego, czy informacja o nagrodach i premiach jest informacją publiczną jest to, czy wypłacone wynagrodzenie ma związek z pełnioną przez niego funkcją publiczną.

„Obowiązkiem organu jest udzielenie informacji dotyczącej każdego, kto pełni funkcję publiczną w organach władzy publicznej lub wykonuje powierzone mu państwowe lub samorządowe zadania, nawet jeżeli nie wyraził on zgody na udzielenie takiej informacji. Obowiązek ten nie obejmuje natomiast informacji dotyczących pracowników niepełniących funkcji publicznych, gdyż w tym przypadku podlegają one prawnej ochronie, a ich udostępnienie może nastąpić jedynie za zgodą danego pracownika. W stanie faktycznym sprawy kwestią wymagającą oceny było zatem to, czy zasadnie organ uznał, że pracownicy urzędu, co do których informacje pominął z powołaniem się na ochronę danych osobowych, nie pełnią funkcji publicznych w rozumieniu przytoczonego wyżej przepisu”  – czytamy w uzasadnieniu.

Zdaniem sądu ustalenie, które stanowiska powiązane są z pełnieniem funkcji publicznych w rozumieniu art. 5 ust. 2 zdanie 2 u.d.i.p., powinno wiązać się ze zbadaniem zakresu czynności związanych z tymi stanowiskami.

Według WSA, „informacje dotyczące tych pracowników samorządowych, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują zadania wywierające wpływ na podejmowanie rozstrzygnięć o charakterze władczym, z pewnością winny zostać udostępnione w ramach udzielenia odpowiedzi na wniosek skarżącego Stowarzyszenia, gdyż ochrona przewidziana w art. 5 ust. 2 zdanie drugie u.d.i.p. nie dotyczy tych osób”.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*