ODPADY W GMINIE GDÓW. ULGA ZA KOMPOSTOWNIK

Jeszcze w ubiegłym roku w gminie Gdów ulga „śmieciowa” z tytułu posiadania kompostownika liczona była od gospodarstwa. Na rok bieżący władza w Gdowie „z dumą” głosiła, że teraz ulga liczona będzie od osoby. I tak też się stało. Myślicie, że jest to „ukłon” ze strony władzy czy wójta w kierunku mieszkańców? Nic z tych rzeczy. W tej kwestii ukazało się bowiem rozstrzygnięcie RIO o którym władza nic nie wspomniała. A dzięki właśnie temu rozstrzygnięciu mamy teraz między innymi w gminie Gdów sytuację bardziej korzystną dla mieszkańców.

W przypadku gdy opłata za śmieci naliczana jest „od mieszkańca”, to obniżka w przypadku kompostowania odpadów także powinna być powiązana z liczbą mieszkańców danej nieruchomości – wynika z rozstrzygnięcia RIO w Szczecinie.

RIO w Szczecinie stwierdziła nieważność uchwały jednej z gmin, w której radni postanowili zwolnić w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tych właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach. Zwolnienie miało wynosić 0,50 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe. Jednocześnie w gminie wybrano metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

W rozstrzygnięciu nadzorczym Kolegium RIO stwierdziło, że radni nie dochowali ustawowego wymogu ustalenia przedmiotowego zwolnienia proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

W ocenie RIO zastosowane w omawianej gminie zwolnienie, które jest jednakowe dla wszystkich gospodarstw domowych i wynosi 0,50 zł miesięcznie „nie sposób uznać za zwolnienie zgodne z wymogiem wskazanym w art. 6k ust. 4a cyt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tj. ,+proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych+”.

„Oczywistym jest bowiem, że np. 6 osobowe gospodarstwo domowe gromadzące bioodpady w przydomowym kompostowniku w znacznie wyższym (korzystniejszym) stopniu wpłynie na koszty gospodarowania bioodpadami stanowiącymi odpady komunalne niż postępujące w analogiczny sposób gospodarstwo 2 osobowe. Pomimo tego, zgodnie z § 1 ust. 4 przedmiotowej uchwały, właściciele obydwu nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne otrzymaliby tożsame kwotowo częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” – wskazała RIO w uzasadnieniu.

Kolegium RIO przywołało także m.in. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. (z dnia 6 sierpnia 2020 r. sygn. I SA/Go 250/20), w którym również stwierdzono, że: ,,Z uwagi na konieczność obliczenia (…) zwolnienia i dokonania go w sposób proporcjonalny do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, każdy właściciel określonego rodzaju nieruchomości (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) spełniający warunki do uzyskania zwolnienia (kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym) powinien uzyskać ulgę w takim zakresie, w jakim przyczynia się do obniżenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. (…) Zwolnienie właściciela nieruchomości z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci jednej kwoty w przypadku ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami na podstawie art. 6j ust. 1 ustawy u.c.p.g., nie będzie proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych i będzie wątpliwą zachętą ekonomiczną.”

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*