PROPOZYCJE ZMIAN W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dodanie kilku nowych paragrafów, w tym paragrafu umożliwiającego klasyfikację rozszerzonego katalogu źródeł finansowania deficytu jednostki samorządu terytorialnego – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ws. klasyfikacji budżetowej.  

Jak wyjaśniono w OSR zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do nowych przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym oraz ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw. Nowela ma też umożliwić pozyskanie dodatkowych informacji, ujednolicenie sposobu klasyfikowania środków publicznych i doprecyzować zasady ich klasyfikowania.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia projekt przewiduje:

– zmianę objaśnień do rozdziału „75867 Krajowy Plan Odbudowy” w celu umożliwienia klasyfikowania w nim również dochodów jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. przeznaczonych na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak również zmianę dotyczącą czwartej cyfry 7 w załącznikach 3 i 4 do rozporządzenia, tak by mogła ona służyć do klasyfikacji środków z PFR S. A. w jednostkach samorządu terytorialnego – zarówno po stronie dochodowej, jak również i wydatkowej;

– utworzenie nowych rozdziałów: „80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych”, „80118 Branżowe szkoły II stopnia”, „80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych” oraz zmianę nazwy rozdziału 80117 na „80117 Branżowe szkoły I stopnia”, co pozwoli na precyzyjną ewidencję i analizę wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na kształcenie dorosłych w różnych formach
oraz na kształcenie zawodowe w szkołach branżowych I i II stopnia;

– zmianę nazwy rozdziału 85205 na „85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” wraz z objaśnieniami w związku ze zmianą nazwy „przemoc w rodzinie” na „przemoc domową”;

– utworzenie nowego rozdziału „85518 Świadczenie wspierające” w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia finansowanego z budżetu państwa;

– doprecyzowanie objaśnień do paragrafu „062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w załączniku nr 3 w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego;

– wyodrębnienie paragrafów wydatkowych dla środków przekazywanych do funduszy prowadzonych w BGK na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (dodanie paragrafu 215) oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zmiana brzmienia paragrafu 668) w celu ujednolicenia sposobu klasyfikowania środków przekazywanych do wszystkich tych funduszy,

– zmianę nazwy paragrafu 285 w związku z wprowadzoną możliwością przekazania kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego podmiotowi uprawnionemu;

– dodanie paragrafu 312 obejmującego środki na wypłaty tzw. trzynastej i czternastej emerytury w związku z przejęciem finansowania tych świadczeń przez budżet państwa;

– podział paragrafu 637 obejmującego wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w celu rozróżnienia środków wydatkowanych przez jednostki oraz tych przekazywanych do innych jednostek: z sektora finansów publicznych i spoza niego (zmiana nazwy paragrafu 637 oraz dodanie paragrafów 673 i 674).
W analogiczny sposób dokonano również podziału wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zmiana nazwy paragrafu 610 i dodanie paragrafów 675 oraz 676);

– dodanie paragrafu przychodów „954 Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych” w związku z potrzebą dostosowania klasyfikacji do rozszerzonego katalogu źródeł finansowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*