ROZMOWA GAZETY GDOWIANIN Z MEDIATOREM SĄDOWYM EWĄ WOGÓRKA Z NIEWIAROWA

Dziś specjalnie dla Czytelników Gazety Gdowianin prezentujemy wywiad ze stałym mediatorem przy miedzy innymi Sądzie Okręgowym w Krakowie i Warszawie, mgr Ewą Wogórka. Pani Ewa, mieszkanka Niewiarowa posiada Kancelarię mediatora w Gdowie przy ulicy Łapanowskiej 56. Po ustaleniu wcześniej spotkania mediacyjnego kancelaria służy pomocą wszystkim zainteresowanym.

Kim jest nasz dzisiejszy Gość?

Ewa Wogórka: Mgr Stosunków Międzynarodowych o specjalizacji Handel Zagraniczny;  Licencjat z Marketingu i Zarządzania. Dyplomowany Coach, Certyfikowany Trener, Master i Praktyk NLP, Mediator Sądowy. Współpracuje z Instytutem Komunikacji i Rozwoju Mukoid. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży Security, Automotive w zakresie negocjowania kontraktów ze spółkami Skarbu Państwa tj. Tauron Dystrybucja S.A. Zarządzała sprzedażą oraz zespołem ze szczebla Kierownika, Dyrektora Handlowego oraz Prezesa. Współtworzyła strategię pozycji spółek oraz budowała ich przewagę konkurencyjną w zakresie obsługi klienta. Jest ekspertem w zakresie PFRON oraz kreowania wizerunku. Prywatnie miłośniczka malarstwa. Zajmuje się również life consultingiem, powstałym na potrzeby jej klientów, których opuścili w trudnej sytuacji bliscy, prawnicy, państwo lub po prostu utknęli w martwym punkcie i nie ma kto im podać ręki. Misją pani Ewy jest praca z ludźmi i dla ludzi.

Gazeta Gdowianin: Czym jest mediacja?

Ewa Wogórka: Mediacja jest narzędziem, które w mojej opinii chroni strony przed stresem związanym z sądem, jak również kosztami procesowymi. Strony nie muszą iść do sądu, aby zażegnać spór. Zgodnie z definicją: „Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.” Innymi słowy, mediacja to świadoma rozmowa dwóch lub więcej osób, w trakcie której dąży się do rozwiązania zaistniałego konfliktu poprzez porozumienie stron sporu za pośrednictwem osoby trzeciej – mediatora. Może być: rozmową stron w obecności mediatora, indywidualnym spotkaniem mediatora z każdą
ze stron. Najczęściej są to 2-4 spotkań mediacyjnych po 1-2 godzin zegarowych.

GG: A czym nie jest mediacja?

EW: Mediacja nie jest terapią, poradnictwem czy doradzaniem. Strony nie muszą dojść do porozumienia. Mediacja nie jest sądem i nie jest obowiązkowa.

GG. Kim jest mediator?

EW: Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi on zachować neutralność i bezstronność.

GG: Co daje mediacja?

EW: Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia, pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji. Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku i dyskrecji, jak również sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

GG: Z jakim problemem można zgłosić się do mediacji?

EW: W zasadzie z każdym problemem, którego dwie lub więcej stron nie są w stanie same rozwiązać. Ministerstwo Sprawiedliwości dzieli mediacje na 4 rodzaje: Cywilne, Gospodarcze, Karne i Rodzinne. Mediatorzy natomiast idąc za swoją praktyką i doświadczeniem wyszczególnili w nich podrodzaje mediacji tj.:

Rodzinne – między rodziną zastępczą i adopcyjną, między partnerami w stałym związku, rozstającymi się małżonkami, dotyczą też ustalenia kontaktów z dziećmi itp.

Majątkowe – np. o spadek, podział majątku dorobkowego, dział spadku

Alimentacyjne – o alimenty, 500+

O mobbing – jeśli pracodawca długotrwale nęka psychicznie i fizycznie pracownika

Z zakresu prawa pracy – jeśli nie możecie dojść do porozumienia co do świadectwa pracy itp.

Cywilne – wszystko co przyniesie życie np.: sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, oraz sprawy rodzinne

Społeczne – wykonawcą a zleceniodawcą, urzędnikami a przedstawicielami lokalnych społeczności, instytucjami samorządu gospodarczego, członkami stowarzyszeń spółdzielniami

Gospodarcze – między podmiotami o zapłatę, w sprawach budowlanych, między przedsiębiorcami, itp.

Sąsiedzkie: zalania lub uszkodzenia mienia, nie przestrzegania zasad zachowania czystości, nie przestrzegania zasad zachowania spokoju i ciszy, konfliktu spowodowanego zachowaniem udomowionych zwierząt, nie przestrzeganiem zasad kultury osobistej,

Karne: dotyczą przestępstwa i jego skutków, oczekiwań wobec podejrzanego/oskarżonego odszkodowania, naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Rówieśnicze – przezywaniem, nadawaniem obraźliwych przydomków, etykietowaniem kolegów i koleżanek, niesprawiedliwym traktowaniem młodszych uczniów itp.

GG: Jak zgłosić sprawę do mediacji?

EW: Możemy się sami zgłosić do mediatora przed wniesieniem sprawy do Sądu (mediacja pozasądowa) lub po wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia Sądu. Często strony same się zgłaszają przed pierwszą rozprawą celem uniknięcia publicznego upokorzenia, „prania brudów”. Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego. Lista stałych mediatorów jest na stronie internetowej każdego Sądu Okręgowego.  W każdej opcji warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda każdej ze stron.

 GG: Kto wybiera mediatora?

EW: Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd (lista stałych mediatorów)

GG: Dlaczego warto zgłosić się do mediatora zamiast iść do sądu?
EW: Mediacja daje możliwość szybszego, tańszego i skuteczniejszego rozwiązania sporu (wysoką skuteczność gwarantuje wypracowanie i uzgodnienie warunków wzajemnego porozumienia przez samych uczestników sporu). Co najważniejsze – obie strony są wygrane w konflikcie mimo wcześniejszego braku porozumienia – Win- Win. Innymi słowy, mediacja zapewnia zarówno osobie pokrzywdzonej satysfakcjonującą ugodę, zadośćuczynienie, jak i pozwanemu.

GG: Co to znaczy, że mediacja jest dobrowolna?

EW: Uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji, na pierwszym spotkaniu obowiązkiem mediatora jest odebranie od stron dobrowolnej zgody na mediację. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może wywierać żadnej presji.

GG: Czym jest poufność w mediacji?

EW: Wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał osobom prywatnym ani instytucjom. Efektem pracy mediatora ze stronami jest spisana ugoda i protokół lub sprawozdanie. Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji. Mnie kojarzy się to ze spowiedzią w konfesjonale.

GG: Na czym polega bezstronność i neutralność mediatora?

EW: Mediator jest strażnikiem procedury mediacyjnej, dlatego nie staje po żadnej stronie. Nie wyróżnia żadnej z nich. Strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Respektując godność stron mediator umożliwia im odnoszenie się do siebie z szacunkiem i utrzymuje poziom konwersacji na najwyższym poziomie. Mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań, kwestia jak rozwiązać spór należy do stron. Mediator pomaga te postanowienia urealnić i ukonkretnić. Nie narzuca stronom własnych rozwiązań (nawet gdyby uznał je za lepsze), swojego światopoglądu i wartości.

GG: Dziękujemy za rozmowę.

 

Telefon do Pani Ewy: 791 158 153

Strona internetowa:  medium24.pl

 

 

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*