USUWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. POSTULAT ZMIANY PRZEPISÓW

Związek Miast Polskich przygotował projekt nowelizacji ustawy o odpadach, który przewiduje doprecyzowanie przepisów w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych. Samorządy chcą, aby przepisy wprost wskazywały, że jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

Dlatego proponowana nowelizacja ma na celu doprecyzowanie zapisów i zapisanie wprost, że jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa za pośrednictwem wojewodów.

„W obecnym bowiem art. 26 a nie ma wyraźnej regulacji, z której wynikałoby, w jaki sposób i z jakich środków ma nastąpić sfinansowanie kosztów wykonania decyzji. Wskazuje się jedynie, że gmina żąda od posiadacza odpadów zwrotu poniesionych przez siebie kosztów usunięcia odpadów i gospodarowania nimi” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt przewiduje dodanie art. 26b do ustawy o odpadach w następującym brzemieniu:

„Art. 26b
Działania, o których mowa w art. 26a ust. 1, podejmowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wobec odpadów niebędących odpadami komunalnymi, stanowią zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.
Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 zapewnia budżet państwa w formie dotacji celowej przekazywanej przez wojewodę.”

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*