W GMINIE GDÓW NIE WSZĘDZIE BĘDZIE KANALIZACJA ZBIORCZA. ALE DLACZEGO?

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że do Gminy Gdów trafi kilka milionów złotych na budowę infrastruktury sanitarnej. Informacja ta w naszej ocenie „przykryła” równie istotny fakt, że zbiorcza kanalizacja sanitarna w Gminie Gdów będzie utworzona wyłącznie w 6 miejscowościach, a w 23 miejscowościach jej po prostu nie będzie.

Już na koniec 2014 roku sieć kanalizacyjna w Gminie Gdów liczyła 37,5 km. W mniejszej Gminie Kłaj tej sieci było 54,6 km, w Gminie Wieliczka – 180,8 km, a w Gminie Niepołomice – 216,4 km. Jedynie w Gminie Biskupice na koniec 2014 roku nie było sieci kanalizacyjnej, chociaż akurat tam sytuacja zmienia się w ostatnim czasie dość mocno.

Zgodnie z Ustawą Prawo wodne  nałożony został obowiązek wyznaczenia aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, które winny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.

Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.

 

Kanalizacja zbiorcza w Gminie Gdów byłaby WSZĘDZIE, gdyby nie…

 

Wojewoda Małopolski rozporządzeniem Nr 32/06 z dnia 6 czerwca 2006 r. wyznaczył aglomerację Gdów o równoważnej liczbie mieszkańców 17500 z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Gdów, Pierzchów.

 

Kanalizacja zbiorcza w Gminie Gdów musiałaby zatem objąć praktycznie wszystkich mieszkańców gminy. Musiałaby, ale…

 

Wójt Gminy Gdów pismem z dnia 30 lipca 2014 r., znak: IPZ.IV.7013.KPOŚK.2.14, uzupełnionym dnia 3 listopada 2014 r., zawnioskował o zmianę obszaru i granic aglomeracji Gdów.

 

Efektem tego stało się wyznaczenie przez Sejmik aglomeracji Gdów o równoważnej liczbie mieszkańców 8023 z oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach: Gdów i Pierzchów. Aglomeracja obejmowała już nie całą gminę, a tylko niektóre miejscowości, a konkretnie: Gdów, Pierzchów, Niegowić, Niewiarów, Marszowice i Fałkowice. Czyli z 29 miejscowości Gminy Gdów, gdzie pierwotnie trzeba byłoby budować kanalizację zbiorczą, zmniejszono liczbę tych miejscowości do sześciu.

 

W podobnych sytuacjach często słyszymy argumenty: „dokonaliśmy analizy…”, „symulacji…”, „zrewidowaliśmy sytuację…” etc.

 

To jak władze Gminy Gdów argumentowały to rozwiązanie?

 

– władze Gminy Gdów dokonały weryfikacji przyjętych pierwotnie rozwiązań zarówno w kontekście prawnym, jak i obowiązujących wytycznych umożliwiających finansowanie zadań w ramach KPOŚK i przedstawiły nowy projekt aglomeracji Gdów przy wykorzystaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Wójt Gminy Gdów przeprowadził analizy, które w zasadniczy sposób zweryfikowały opłacalność ekonomiczną pierwotnie założonej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Zaszła więc konieczność zmiany planu aglomeracji Gdów, poprzez dostosowanie ich do danych rzeczywistych, a co za tym idzie ograniczenie obszaru wyznaczonej aglomeracji Gdów. Zmiana granic istniejącej aglomeracji Gdów dotyczyła rezygnacji z budowy 192,1 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Czyżów, Świątniki, Szczytniki, Zborczyce, Wiatowice, Bilczyce, Liplas, Krakuszowice, Cichawa, Książnice, Niżowa, Hucisko, Winiary, Kunice, Stryszowa, Zręczyce, Zalesiany, Nieznanowice, Podolany i Zagórzany.

To teraz konkretnie odpowiedzmy sobie na pytanie: „CZEMU?

Z przeprowadzonych w gminie Gdów analiz wynikało, iż w miejscowości Czyżów konieczne byłoby wybudowanie 3,1 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 219 stałych mieszkańców. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 71 osób na 1 km sieci. Miejscowość Świątniki liczy 302 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 5,1 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 59 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Szczytniki konieczne byłoby wybudowanie 9,4 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 694 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 74 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W miejscowości Zborczyce konieczne byłoby wybudowanie 3,2 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 219 stałych mieszkańców miejscowości. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 68 osób na 1 km sieci. Miejscowość Wiatowice liczy 608 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 17,5 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 35 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W celu skanalizowania miejscowości Bilczyce konieczne byłoby wybudowanie 20,4 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 983 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 48 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Miejscowość Liplas liczy 480 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 10,0 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 48 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Krakuszowice konieczne byłoby wybudowanie 6,0 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 346 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 58 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W miejscowości Cichawa konieczne byłoby wybudowanie 13,2 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 616 stałych mieszkańców miejscowości. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 47 osób na 1 km sieci. Miejscowość Książnice liczy 785 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 10,8 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 73 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Niżowa konieczne byłoby wybudowanie 4,3 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 190 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 44 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W miejscowości Hucisko konieczne byłoby wybudowanie 7,0 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 216 stałych mieszkańców miejscowości. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 31 osób na 1 km sieci. Miejscowość Winiary liczy 589 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 11,2 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 53 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W celu skanalizowania miejscowości Kunice konieczne byłoby wybudowanie 14,6 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 385 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 26 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Miejscowość Stryszowa liczy 274 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 6,5 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 42 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Zręczyce konieczne byłoby wybudowanie 12,7 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 855 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 67 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W miejscowości Zalesiany konieczne byłoby wybudowanie 6,4 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 110 stałych mieszkańców miejscowości. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 17 osób na 1 km sieci. Miejscowość Nieznanowice liczy 535 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 13,1 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 41 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Podolany konieczne byłoby wybudowanie 8,8 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 209 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 24 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Natomiast w miejscowości Zagórzany konieczne byłoby wybudowanie 8,8 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 538 stałych mieszkańców miejscowości. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 61 osób na 1 km sieci.

 

Reasumując dla skanalizowania wyłączonych obszarów konieczne byłoby wybudowanie 192,1 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 9153 mieszkańców gminy. Wskaźnik długości sieci dla całego obszaru wyłączonego z aglomeracji wynosi 48 osób na 1 km sieci planowanej do budowy.

 

Jak wynika z powyższych danych nie ma zachowanego wymaganego wskaźnika długości sieci, który nie może być mniejszy od 90 osób na 1 km sieci planowanej do budowy z uwagi na spadki terenu w kierunku oczyszczalni ścieków wynoszące ok. 2%.

 

Co w zamian?

Tereny wyłączone z aglomeracji będą obsługiwane przez szczelne zbiorniki wybieralne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obecnie na terenie wyłączonym istnieje ok. 85 przydomowych oczyszczalni ścieków, z których korzysta ok. 340 mieszkańców. Ponadto planuje się budowę dodatkowo 50 przydomowych oczyszczalni ścieków dla obsługi ok. 200 osób (dane obowiązujące w chwili tworzenia analiz).

 

Gmina Gdów na terenie aglomeracji Gdów posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 925 m3/dobę w miejscowości Gdów oraz mechaniczno-biologiczną oczyszczalnie ścieków o przepustowości 100 m3/dobę w miejscowości Pierzchów. Ponadto na terenie aglomeracji istnieje 38,1 km sieci kanalizacyjnej, z której korzysta 3838 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 350 osób przebywających tymczasowo (dane obowiązujące w chwili tworzenia analiz).

 

Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki ściekowej w obszarze planowanej aglomeracji Gdów, Wójt Gminy Gdów przewiduje budowę 29,72 km sieci kanalizacyjnej dla obsługi 3340 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 245 osób przebywających tymczasowo na terenie miejscowości: Gdów – 8,3 km (886 osób), Fałkowice – 4,16 km (470 osób), Marszowice – 8,26 km (972 osoby), Niewiarów 4,6 km (532 osoby) i Niegowić – 4,4 km (480 osób). Ponadto planuje się rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Pierzchów do przepustowości 250 m3/dobę.

 

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Gdów ustalona została w oparciu o liczbę osób korzystających z istniejącego systemu kanalizacji (3838 stałych mieszkańców aglomeracji i 350 osób przebywających tymczasowo), liczbę mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy (3340 mieszkańców aglomeracji oraz 245 osób przebywających tymczasowo), a także ładunku zanieczyszczeń pochodzącego z zakładów przemysłowych w ilości odpowiadającej 250 RLM i łącznie wyniesie 8023 RLM.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*