WÓJT i SAMOCHÓD SŁUŻBOWY. CO WOLNO A CZEGO NIE

Pamiętam jak w 2004 roku powstał spór w Radzie Gminy Gdów o rozliczenie kosztów zagranicznych podróży służbowych wójta Zbigniewa Wojasa na Słowację. Koszty te zatwierdzone zostały wtedy do wypłaty przez wicewójta. 10 lat później, w 2014 roku Regionalna Izba Obrachunkowa również wniosła kilka zastrzeżeń do wyjazdów służbowych w gminie Gdów czy też rozliczenia tych wyjazdów. Izba wskazała, że za powstanie tych nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą: Wójt, Sekretarz i Skarbnik. Temat wyjazdów służbowych czy też korzystania z samochodu służbowego zawsze może rodzić pytania. Ale są rzeczy, których robić nie wolno.

Jedną z takich kwestii o których nie wszyscy wiedzą jest to, że Wójt nie powinien korzystać z samochodu służbowego na wyjazdy odbywane poza miejscowość, w której znajduje się siedziba urzędu gminy (zatem poza Gdów), bez wystawionej delegacji.

Niedawno z taką sytuacją spotkaliśmy się. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w jednej z mazowieckich gmin wykazała wielokrotne korzystanie przez wójta z samochodu służbowego na wyjazdy odbywane poza miejscowość, w której znajduje się miejsce pracy, czyli siedziba urzędu gminy, bez wystawionego polecenia wyjazdu służbowego. Taki dokument powinien określać dzień wyjazdu, rodzaj środka transportu, którym podróż będzie odbywana, cel odbywanej podróży.

Brak poleceń wyjazdu służbowego uniemożliwia zweryfikowanie celowości wyjazdów w zakresie ich związku z wykonywaniem czynności służbowych, a tym samym celowości wydatku poniesionego na zakup paliwa” – zaznaczyła RIO.

Izba przekazała wójtowi, że powinien on przestrzegać zasad delegowania pracowników w podróż służbową, określonych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Chodzi o § 2, § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1, zgodnie z którymi termin, miejsce rozpoczęcia i zakończenia oraz środek transportu do odbycia podróży służbowej określa pracodawca.

W przypadku wójta  czynności z zakresu prawa pracy, w tym wystawianie poleceń wyjazdów służbowych – na podstawie zarządzenia tamtejszego wójta – wykonuje sekretarz, w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Zgodnie z przepisami, czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*