POWIAT WIELICKI W LICZBACH

Zebraliśmy najważniejsze podstawowe dane statystyczne dla Powiatu Wielickiego. W pierwszej części sporządzone zostały one za rok 2014, w dalszej – za pierwszą połowę 2015 roku. Oto one:

Ludność: 120 064

Małżeństwa: 542

Urodzenia żywe: 1252

Zgony: 923

Zgony niemowląt do 1 roku życia: 7

Bezrobotni zarejestrowani ogółem: 3285

– w tym kobiety: 1736

Bezrobotni zarejestrowani bez prawa do zasiłku: 2682

Bezrobotni zarejestrowani dotychczas niepracujący: 358

Bezrobotni poniżej 25 lat: 439

Bezrobotni w wieku 25-34 lata: 931

Bezrobotni w wieku 35-44 lata: 661

Bezrobotni w wieku 45-54 lata: 603

Bezrobotni w wieku powyżej 55 lat: 651

Bezrobotni z wykształceniem wyższym: 473

Bezrobotni z wykształceniem średnim zawodowym (łącznie z policealnym): 712

Bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym: 304

Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym: 984

Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym: 812

Mieszkania oddane do użytkowania w okresie styczeń-czerwiec 2015 rok: 298

– w tym budownictwo indywidualne: 257

Łączna powierzchnia użytkowa w m2 mieszkań oddanych do użytkowania: 39892

– w tym w budownictwie indywidualnym: 35682

Przestępstwa stwierdzone w okresie styczeń – czerwiec 2015 ogółem: 853

– w tym o charakterze kryminalnym: 541

– o charakterze gospodarczym: 182

– drogowe: 107

– przeciwko życiu i zdrowiu: 12

– przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji: 111

– przeciwko mieniu: 422

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w okresie styczeń – czerwiec 2015 rok ogółem: 66,4

– o charakterze kryminalnym: 55,3

– o charakterze gospodarczym: 77,0

– drogowe: 100,0

– przeciwko życiu i zdrowiu: 91,7

– przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji: 100,0

– przeciwko mieniu: 48,3

Wypadki drogowe w okresie styczeń – czerwiec 2015 ogółem: 48

Ofiary wypadków ogółem: 55

Zabici w wypadkach ogółem: 3

Ranni w wypadkach ogółem: 52

Kolizje drogowe: 385

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON – bez osób prowadzących gospodarstwa rolne w rolnictwie (stan na 30.VI.2015): 13 574

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej: 2792

Przedsiębiorstwa państwowe: 1

Spółdzielnie: 23

Spółki handlowe: 811

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego: 106

Spółki cywilne: 1063

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 10782

– w tym rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo: 60

– przemysł: 1088

– budownictwo: 1743

– handel; naprawa pojazdów samochodowych: 3104

– transport i gospodarka magazynowa: 939

– zakwaterowanie i gastronomia: 331

– informacja i komunikacja: 308

– działalność finansowa i ubezpieczeniowa: 335

– obsługa rynku nieruchomości: 93

– działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: 1035

– administrowanie i działalność wspierająca: 396

– działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją: 130

 

 

Źródło: krakow.stat.gov.pl

 

 

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*