OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI W GMINIE GDÓW REKORDOWO WYSOKIE. OBALAMY PRZYCZYNY PODWYŻKI (2)

Cztery dni temu udowodniliśmy na łamach Gazety Gdowianin, że sprzeczne z globalnym stanem faktycznym są słowa wójta Gminy Gdów iż rzekomo jedną z przyczyn podwyżki opłat za śmieci jest to, że produkujemy ich coraz więcej. Dzisiaj obalamy kolejne przyczyny tej podwyżki wskazane przez gdowską władzę. Szczególnie warto odnieść się do kwestii związanej z kosztami składowania odpadów.  Bardzo istotnych informacji w tej sprawie na próżno szukać w powodach podwyżki opłat za śmieci podawanych przez wójta Gminy Gdów…

Wprowadzone w Polsce zmiany w gospodarce odpadami są spowodowane wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Zmiana ta wynika w szczególności z konieczności wypełnienia nałożonego prawem Unii Europejskiej zobowiązania osiągnięcia do 2020 r. minimum 50% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (dyrektywa w sprawie odpadów).Nie mniej istotnym powodem wprowadzenia regulacji był fakt, iż podwyższenie stawek opłat za składowanie odpadów było jednym z warunków pozyskania funduszy europejskich na lata 2014–2020.

W związku z tym obecnie na poziomie UE wprowadzone zostały instrumenty mające na celu wzrost ilości odpadów poddawanych recyklingowi, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Składowanie odpadów jako jedna z metod unieszkodliwiania odpadów znajduje się na samym końcu listy w hierarchii sposobów postępowania z odpadami i jest najmniej pożądanym sposobem przetwarzania odpadów prowadzącym do marnotrawstwa surowców wtórnych.

Osiągnięcie powyższych wymagań zależy od zwiększenia selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych „u źródła”. Służyć temu mają m. in. wprowadzone przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska tzw. jednolite standardy selektywnego zbierania odpadów komunalnych w całym kraju. Celem tej regulacji jest stworzenie w gminach modelu selektywnego zbierania odpadów, który zwiększy ilość i poprawi jakość zbieranych odpadów. Dla gmin jest to także szansa na pozyskiwanie wyższej ceny za sprzedawane surowce wtórne, co w konsekwencji może wpłynąć na obniżenie kosztów gospodarowania odpadami przez gminy.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów nie mają zatem bezpośredniego przełożenia na opłaty ponoszone przez obywateli za odbiór odpadów komunalnych. Ewentualny pośredni wpływ może wynikać z nieefektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na danym terenie. Analiza potencjalnego wpływu omawianych zmian przepisów na wyżej wymienione opłaty została przedstawiona w Ocenie Skutków Regulacji. Przy założeniu poprawnego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, którego podstawowym elementem jest selektywne zbieranie odpadów „u źródła” oraz wysegregowania ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych odpadów nadających się do recyklingu, wzrost obciążeń gospodarstw domowych nie powinien zaistnieć (!). Wynika to ze wspomnianego ograniczania masy odpadów, których nie trzeba będzie składować (uniknięcie opłaty za składowanie) przez selektywne zbieranie cennych odpadów surowcowych, jak również z kompensacji kosztu zagospodarowania odpadów przychodami z tytuły sprzedaży odzyskanych surowców.

Podkreślić jednocześnie należy, że jeżeli odpady nie trafią na składowisko, a zostaną przekazane do recyklingu lub innego procesu odzysku, opłata z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku w ogóle nie będzie wnoszona. Opłata za składowanie odpadów ma więc zniechęcać do wyboru składowania jako metody zagospodarowania odpadów. Jednocześnie powinna stanowić zachętę do kierowania odpadów do recyklingu.

Przepisy wydane przez Ministra Środowiska nie regulują kwestii stawek opłat określonych w umowie pomiędzy daną gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne. Kwestie przetargu na wykonywanie usługi odbierania lub odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości pozostają w kompetencjach gminy. Regulacje prawne dotyczące prowadzenia zamówień publicznych zostały określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Do obowiązków gminy należy zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniające wywiązanie się z nałożonych obowiązków, w tym ustalenie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozwalające na optymalne działanie systemu. Stawki opłaty powinny odzwierciedlać faktyczny koszt zagospodarowania wytworzonych przez mieszkańców odpadów komunalnych.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*