ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE GDÓW

O tym należy mówić: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Gdów

Zima nie odpuszcza. Za naszymi oknami zimowa aura, z której cieszą się zazwyczaj tylko dzieci. Dorosłym pozostaje podporządkować się warunkom atmosferycznym i walczyć z trudną sytuacją panującą na drogach. Choć każdemu wiadomo kiedy w Polsce zaczyna się zima i jak ewentualnie może dawać się we znaki, to jednak należy wziąć pod uwagę to, że zimy są w ostatnim czasie nadzwyczaj łagodne i nie powinny zaskakiwać drogowców.   

W teorii zazwyczaj wszystko jest do przewidzenia i do zaplanowania. W praktyce okazuje się, że warunki atmosferyczne lubią zaskoczyć. W szczególności chodzi o aurę zimową i problemy nie tylko z uruchomieniem silników samochodowych ale również z normalnym poruszaniem się po drogach publicznych. Właśnie te utrudnienia w poruszaniu się po drogach gminnych budziły spore kontrowersje wśród Czytelników Gazety Gdowianin. Do naszej redakcji wpłynęło dużo informacji z różnych zakątków Gminy Gdów o tym w jaki sposób odśnieżane są lokalne drogi. Postanowiliśmy zatem przyjrzeć się temu problemowi.

Tego roku przetarg na zimowe utrzymanie dróg w Gminie Gdów, bez żadnych niespodzianek, podobnie jak w zeszłym roku wygrały następujące podmioty:

części I, II, III – FHU „CHD-TRANS” s.c. Jerzy Chanek, Krzysztof Dudek, Marszowice 176, 32-420 Gdów (tel. 603-751-912),

część IV –  FUH „KOP-EKO” Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów (tel. 788-967-942),

część V i VI – FHU „MARTI-TRANS” Marcin Zając, Krakuszowice 46, 32-420 Gdów (tel. 606-807-367).

Czy jest coś w tym dziwnego? Z całą pewnością nie, gdyż w procedurze przetargowej może uczestniczyć każdy kto spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Najwyraźniej firmy opisane wyżej spełniły wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego. Nie „czepiamy” się również samej procedury przetargowej. Chwalimy to, że zostały podane kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zadania pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg ….. na terenie Gminy Gdów …”.

Jednak nasi Czytelnicy muszą wiedzieć, że spełnienie warunków opisanych w SIWZ przez wykonawcę to jedno, natomiast równie ważna jest umowa, którą zamawiający i wykonawca zawierają ze sobą.

W tej właśnie umowie można doszukać się dyskusyjnych zapisów, w szczególności chodzi nam o: §1 ust. 6, który stanowi: „W przypadku sytuacji nadzwyczajnych opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi dopuszcza się brak przejezdności drogami wewnętrznymi do 8 godzin”.

Można oczywiście zrozumieć sytuacje nadzwyczajne ale gołoledź z pewnością do takich nie należy, a wydłużenie czasu zniwelowania skutków gołoledzi do 8 godzin jest niezrozumiałe. Na szczęście mowa w tym zapisie jest o drogach wewnętrznych, a więc takich, które nie zalicza się do żadnej kategorii dróg publicznych.

Równie ciekawym i zarazem dyskusyjnym zapisem jest §1 ust. 8, który stanowi, że: „Bez względu na warunki atmosferyczne Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przejezdność od godz. 6.30 dróg wskazanych kolorem żółtym w załączniku nr 2 –  jako dróg na których prowadzony jest dowóz dzieci do szkół, a także  miejsc przystankowych, oraz parkingów zlokalizowanych przy jezdni”.

Zupełnie niezrozumiały zapis, gdyż oczywiście – dowóz dzieci to priorytet i nikt tego nie kwestionuje, jednak należy również pamiętać o tych którzy muszą dojechać do pracy na godz. 6:00 rano. A więc 6:30 to zdecydowanie za późno. Zresztą po nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, godzina rozpoczęcia pracy wykonawcy ma istotne znaczenie z punktu widzenia praw pracowniczych. Skoro mowa o prawach pracowniczych, nie będziemy się „czepiać” tego, czy wykonawcy dysponują odpowiednim zasobem osobowym i gwarantują pracownikom ośmiogodzinny czas pracy. Z pewnością zamawiający dokładnie to sprawdził.

Powracając do zapisów umowy, interesujące jest to, że wykonawca po zakończeniu sezonu na własny koszt uprzątnie z drogi materiał użyty do posypywania, który po zimie będzie zalegał na nich. Znamy już kilka osób, które z pewnością skorzystają z tej możliwości i zgłoszą potrzebę takiego uprzątnięcia. O tej możliwości będziemy jeszcze pisać.

Na koniec należy poruszyć następującą kwestię. Otóż jak wiadomo po nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych w art. 17 ujęto zasady wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu. Chodzi nam o to, że osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają wyłączeniu jeżeli pozostają np. w stosunku pokrewieństwa. Nie chcemy się posługiwać tu konkretnymi nazwiskami aby nie podsycać niepotrzebnie plotek i niechcianych sensacji, ale biorąc pod uwagę metadane zawarte w plikach Word dotyczących przetargu na zimowe utrzymanie dróg w Gminie Gdów, umieszczonych na stronie internetowej BIP gminy, można z łatwością dowiedzieć się, że istnieje prawdopodobieństwo, iż osoba spokrewniona z jednym z wykonawców pracowała przy wymienionym postępowaniu, a zatem podlegała wyłączeniu zgodnie z dyspozycją art. 17. Chcemy jednak wyraźnie zaznaczyć, że są to jedynie przypuszczenia, a sprawie tej przyjrzymy się dokładniej w najbliższym czasie.

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*