CZY RADNI W GMINIE GDÓW KORZYSTAJĄ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH IM UPRAWNIEŃ

Czy wszyscy radni gminy Gdów wiedzą jakie przysługują im uprawnienia? Czy wiedzą, że mają możliwość pełnego wglądu w działalność gminy? Na czym zatem polega ten „pełny wgląd”? I czy radni z tego uprawnienia korzystają?

Na wstępie trzeba wyraźnie podkreślić, że ani rada gminy, ani wójt nie mają prawa do tworzenia procedur określających sposób realizacji ustawowych uprawnień radnego w zakresie dostępu do informacji publicznej. Ale pomimo regulacji prawnych w tym zakresie wielu radnych gmin w całej Polsce zgłasza swoje uwagi w zakresie prób regulowania dostępu do informacji publicznej przez wójtów, burmistrzów i prezydentów, co ma istotny wpływ na jakość odpowiedzi udzielanej na interpelacje składane przez samych radnych.

Do dziś z uśmiechem na twarzy wspominam, jak w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych gminy Gdów będącego w opozycji do wójta Zbigniewa Wojasa otrzymał on wprawdzie odpowiedź lecz w odpowiedzi tej zawarto również wskazanie ileż to czasu zostało poświęcone na przygotowanie odpowiedzi a czas ten można było przeznaczyć na inne czynności. Nie żartuję. Tak było.

Tymczasem trzeba wyraźnie zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w ramach wykonywanego mandatu radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej (np. tajemnicy przedsiębiorstwa, lekarskiej czy też informacji z klauzulą tajności).

Z uwagi na brak możliwości dokładnego wyliczenia, które dokumenty będące w dyspozycji podmiotów zobowiązanych podlegają udostępnieniu, radny powinien sam określić i wskazać informacje oraz materiały niezbędne mu do wykonywania mandatu.

A jak wygląda kwestia wstępu do pomieszczeń podmiotów zobowiązanych? Ustawodawca zastrzegł, iż uprawnienie to obejmuje tylko pomieszczenia, w których znajdują się żądane przez radnego informacje czy materiały. Natomiast prawo wglądu w działalność urzędu i samorządowych jednostek organizacyjnych obejmuje możliwość zapoznawania się przez radnego z całokształtem działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne realizujące zadania i kompetencje danej jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera też delegacji do tworzenia przez radę gminy, ani wójta, procedury określającej sposób realizacji uprawnień radnego. W drodze aktu prawa miejscowego nie można rozszerzać ani ograniczać uprawnień i obowiązków adresatów danego aktu prawa miejscowego wynikających wprost z ustawy.

Uregulowania zawarte na przykład w statucie gminy mogą jedynie odnosić się do kwestii stricte techniczno-porządkowych dotyczących np. technicznych uwarunkowań zapoznawania się z informacjami i materiałami, ich kopiowania, powielania, dokonywania wypisów. Nie mogą jednak zawierać takich aspektów proceduralnych dostępu do informacji i materiałów przez radnego, które mogłyby wpływać na kształtowanie zakresu tego uprawnienia ustawowego lub jego realizację.

W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować zapytania i interpelacje do wójta, który ma obowiązek udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Jednocześnie ustawodawca przyznaje wójtowi możliwość wyznaczenia osoby do udzielenia odpowiedzi. Omawiana regulacja nie wskazuje jednak sankcji w przypadku, gdyby wójt (lub osoba przez niego wyznaczona) naruszył powyższy termin.

Radni – tak samo jak inni obywatele – mają również możliwość skorzystania z dostępu do informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, co wiąże się z określonymi trybami postępowania podmiotu zobowiązanego np. w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej, trybami kontroli (w tym kontroli sądowej), a także sankcjami w przypadku nieuzasadnionej odmowy udostępnienia informacji.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*