REGULACJA ZASAD PRACY ZDALNEJ. JEST PROJEKT

Regulacje dotyczące pracy zdalnej – w tym m.in. kwestia zwrotu kosztów za internet i prąd – oraz przepisy umożliwiające pracodawcom przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników oraz określające jej zasady – znalazły się w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji Kodeksu pracy.

„Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który reguluje zasady pracy zdalnej” – poinformowała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, praca zdalna będzie funkcjonowała na zasadzie porozumienia pracodawcy z przedstawicielami pracowników.

Szefowa MRiPS poinformowała na konferencji prasowej, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który m.in. reguluje zasady pracy zdalnej. „Praca zdalna, która dziś została przyjęta przez Radę Ministrów i będzie wpisana do Kodeksu pracy, to przede wszystkim uporządkowanie przepisów. Będzie możliwe porozumienie między pracodawcą a pracownikiem. To porozumienie może być zawarte na początku, przy zawieraniu umowy o pracę, ale także na każdym etapie późniejszym” – wyjaśniła minister Maląg.

Jak dodała, szczegóły dotyczące zasad organizacji pracy zdalnej powinny być ustalone z działającymi w danej firmie związkami zawodowymi lub z przedstawicielami pracowników. „Pracodawca bierze na siebie ciężar w partycypacji w kosztach pracy zdalnej. To będzie zawarte w regulaminach pracy” – wskazała.

Maląg podkreśliła, że praca zdalna jest potrzebna przede wszystkim młodym rodzicom.

Wprowadzenie pracy zdalnej było jednym z działań podjętych przez rząd w czasie pandemii koronawirusa. Praca zdalna obowiązuje obecnie na zasadach opartych o tzw. ustawę covidową i o przejściu na tę formę pracy decyduje pracodawca. Przygotowany przez resort rodziny projekt nowelizacji Kodeksu pracy na stałe wprowadza pracę zdalną do porządku prawnego.

Zgodnie z projektem zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia albo u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy, odpowiednio z uwzględnieniem ustaleń ze związkami albo po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Według propozycji pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.

Projekt stanowi, że pracodawca będzie obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną „materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej”. W przypadku zaś wykorzystania do pracy zdalnej własnego sprzętu pracownikowi  będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

Pracodawca będzie również musiał „zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej”.

Projekt przewiduje również możliwość zastąpienia obowiązku pokrycia tych kosztów albo wypłaty ekwiwalentu obowiązkiem wypłaty ryczałtu, „którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną”.

W projekcie znalazł się również przepis definiujący pracę zdalną wykonywaną okazjonalnie. Może być ona wykonywana na wniosek pracownika „w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym”.

Pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę w miejscu pracy zdalnej, jednak będzie musiał dostosować sposób jej przeprowadzania „do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem”.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zawiera też przepisy pozwalające pracodawcom na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Pracodawca będzie mógł wprowadzić takie kontrole, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*