TRZYNASTKA A DODATEK SPECJALNY

Z ustawy o pracownikach samorządowych nie wynika, aby pracodawca był upoważniony do modyfikowania w regulaminie wynagradzania podstawy naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze względu na źródło finansowania składników wynagrodzenia – wyjaśniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

Jak przypomniano w wystąpieniu, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wysokość tzw. „trzynastki” to 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy przyjmowanych do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

„Świadczenia, których nie bierze się pod uwagę przy tych obliczeniach wynikają z przepisów § 14 w zw. z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14). Są to m.in. jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, które pracownik otrzymał w rozliczanym roku” – wyjaśniła RIO.

Przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie uwzględnia się również wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który ono przysługuje. Co do zasady, prawo do „trzynastki” w pełnej wysokości, pracownik nabywa po przepracowaniu u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego. Prawo do proporcjonalnej wysokości wynagrodzenia dodatkowego pracownik nabywa po przepracowaniu co najmniej sześciu miesięcy.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*